Privacyverklaring

Algemeen Privacybeleid en disclaimer stichting het Heft

Stichting het Heft respecteert de privacy van onze cliënten, samenwerkingspartners en gebruikers van deze site en stelt de bescherming van  privacy te allen tijde voorop. Stichting het Heft gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. Stichting het Heft gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven.

Dit Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van Stichting het Heft met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens door Stichting het Heft. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

 1. Wie is Stichting het Heft ?

Stichting het Heft is een kleinschalige organisatie die ambulante begeleiding levert aan mensen die problemen ondervinden bij het zelfstandig wonen in onze maatschappij en die voor deze begeleiding geïndiceerd zijn.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voor alle bezoekers van de website worden gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 5). Als u zich op de website registreert van Stichting het Heft kunnen daarnaast de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, roepnaam, functie, functiesoort, organisatie, organisatiesoort, straatnaam, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum en e-mailadres.

 1. Met welk doel verwerkt Stichting het Heft gegevens?

Stichting het Heft verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten en om de relatie met u te onderhouden. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het (kunnen) uitvoeren van verzoeken, zoals het versturen van een nieuwsbrief.

 1. Aan wie verstrekt Stichting het Heft gegevens?

Stichting het Heft zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, anders dan voor de werkzaamheden noodzakelijk is. De verstrekte gegevens zijn dan zo summier mogelijk.
En tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

 1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat Stichting het Heft zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt Stichting het Heft uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie ka Stichting het Heft haar website en diensten afstemmen op uw wensen. Om het recht van privacy van haar gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd.

 1. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Stichting het Heft ?

De website kan links bevatten naar websites van derden. Stichting het Heft is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

 1. Hoe beschermt Stichting het Heft uw persoonsgegevens?

Stichting het Heft draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Stichting het Heft bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

 1. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien Stichting het Heft mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

 1. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy beleid van Stichting het Heft dan kunt u dit kenbaar maken met behulp van het volgende e-mailadres: info@hetheft.nl of per post via : Postbus 43, 8260 AA Kampen

 1. Toepasselijk recht

Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Zwolle.

 1. Disclaimer

De informatie op deze website wordt door Stichting het Heft met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Stichting het Heft behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder informatie vooraf door te voeren.

Hoewel Stichting het Heft alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Stichting het Heft niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.