Gedragscode

Wij willen graag dat de cliënten aan wie Stichting Het Heft hulp verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier hun werk doen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat, is hiervoor doorslaggevend.

Daarom is deze gedragscode  op onze site gezet, zodat deze bekend is bij onze cliënten en samenwerkingspartners. Ook staat de gedragscode op het prikbord in ons digitale medewerkersportaa zodat deze ook bekend is bij alle medewerkers. Alle medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners dienen zich aan deze gedragscode te houden in hun relatie met of namens de organisatie. Wanneer er situaties ontstaan waarbij er meningsverschillen zijn over de normen en waarden, die in deze gedragscode vermeld staan, kunnen deze altijd besproken worden met de direct leidinggevende.

De doelen van deze gedragscode zijn:

 • Het goede imago van onze organisatie bewaken en houden.
 • Het gezien worden als een goede werkgever.
 • Het beschermen van de werknemer.
 • Het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie in algemene zin, (seksuele) intimidatie.

Hierbij komen de volgende uitgangspunten naar voren:

 • Integriteit
 • Respect
 • Loyaliteit

Status

Deze gedragscode is uitgewerkt op basis van de wettelijke bepalingen.

Reikwijdte

Deze gedragscode is bedoeld voor alle medewerkers, stagiaires, cliënten en samenwerkingspartijen. Voor alle partijen is deze gedragscode inzichtelijk.

Gedragscode

Respect en gelijkwaardigheid, Stichting Het Heft vindt het belangrijk dat haar cliënten hun leven zoveel mogelijk op een door hen gewenste manier vorm kunnen geven. De medewerkers zullen de cliënten vanuit hun deskundigheid daarbij ondersteunen. Samen wordt zoveel mogelijk gestreefd naar overeenstemming met respect voor de keuzes die daarbij worden gemaakt.

Vraaggericht en belevingsgericht werken is dé opdracht van onze medewerkers, elke dag opnieuw. Dit geldt niet alleen voor het contact tussen medewerkers en cliënten. Het is ook richtinggevend voor het contact tussen medewerkers onderling en anderen met wie Stichting Het Heft  een relatie onderhoudt.

Deze werkwijze wordt regelmatig besproken.

Anders gesteld, vraaggericht en belevingsgericht werken is typerend voor Stichting Het Heft. Er is dan veel mogelijk, ook in de wijze waarop er met elkaar wordt omgegaan. Echter, elke vrijheid heeft zijn grenzen. Dat geldt ook voor omgangsvormen. Als iemand zich niet houdt aan deze regels, dan kunnen maatregelen worden genomen. Dit zou in uitzonderlijke situaties zelfs kunnen leiden tot beëindiging van de samenwerking ( medewerker)  of beëindiging van de zorgovereenkomst (cliënt).

Om misverstanden te voorkomen en om te laten zien dat Stichting Het Heft hecht aan bepaalde normen en waarden, volgt onderstaand een beschrijving van hetgeen uitdrukkelijk verboden is. Met deze richtlijnen worden de grenzen van toelaatbaar gedrag aangegeven

Discriminatie

Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grond ook, is niet toegestaan.

Intimidatie

Schelden, discriminerende taal uiten of met grote stemverheffing spreken, is verboden. Ook lichamelijke uitingen zoals het zich groot maken, het hinderlijk in de weg lopen of achtervolgen wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen. Verder is handtastelijkheid verboden, evenals het lastig vallen. In dat verband kan gedacht worden aan het bovenmatig telefoneren, of het bovenmatig sturen van sms’jes of e-mails.

Seksuele intimi

Elke ongewenste seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en dat door degene(n), die hiermee wordt/worden geconfronteerd als ongewenst en onplezierig wordt ervaring, is verboden.

Belangenverstrengeling

Elke handeling die vermenging van zakelijke- en privé-belangen kan veroorzaken, dient vermeden te worden om belangenverstrengeling te voorkomen. Deze regel houdt in dat, zonder persoonlijk belang, betrouwbaar en professioneel moet worden gehandeld.

Diefstal

 • In geval van diefstal van bedrijfseigendommen of eigendommen van cliënten dient er melding te worden gedaan bij het bestuur.
 • Er wordt aangifte gedaan en er volgt een politieonderzoek.
 • Tijdens het onderzoek wordt de medewerker op non-actief gezet.
 • Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal bepaald worden welke maatregelen worden genomen.

Kleding

 • Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich kleden, passend en representatief voor de functie. De medewerker is het visitekaartje van Stichting Het Heft en heeft in dat opzicht een voorbeeldfunctie.

Overige

Verder gelden voor medewerkers als zij bij cliënten werkzaam zijn de volgende gedragsregels:

 • Het is verboden te roken tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is van cliënt.
 • Het is verboden drugs mee te nemen of te gebruiken.
 • Met een slag-, steek- of vuurwapen of alles wat als zodanig kan dienen, mag de woning van een cliënt niet worden betreden.

Cliënten

Wanneer een medewerker van Stichting Het Heft bij of door een cliënt wordt geconfronteerd met seksuele, intimidatie, discriminatie, racisme, agressie of een andere vorm van intimidatie heeft hij/zij het recht de werkzaamheden bij deze cliënt onmiddellijk te onderbreken zonder dat dit een dringende reden voor ontslag in de zin van artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek oplevert. Tevens dient dit, wanneer hier sprake van is, te worden gemeld bij het bestuur. De medewerker heeft het recht om opnieuw plaatsing bij de betrokken cliënten te weigeren, wanneer melding is gemaakt van één van bovenstaande punten.

Klachtenbehandeling

Informeer eerst uw hulpverlener omtrent uw onvrede of de klacht. Meestal komt u er samen uit.
Stichting Het Heft is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.
Als het prettiger is hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg

https://klachtenportaalzorg.nl

Voor de uitgebreide klachtenprocedure van Stichting Het Heft klik hier.

Met cliënten en hun relaties kunnen bepaalde gedragsregels worden afgesproken. En hoewel het goed hulpverlener schap als uitgangspunt leidend is, behoudt Stichting Het Heft  zich het recht voor onder bepaalde omstandigheden de zorgovereenkomst met de cliënt te beëindigen. Een niet correcte bejegening van medewerkers kan daarvoor als reden gelden. Het besluit om maatregelen te treffen wordt uitsluitend en alleen genomen door het bestuur van Stichting Het Heft. Deze kan ten tijde van langdurige afwezigheid deze bevoegdheid overdragen aan haar plaatsvervanger. Het bestuur zal echter niet eerder beslissen dan dat deze met betrokkenen of een vertegenwoordiging daarvan uitvoerig heeft gesproken. Van fysiek geweld, ernstige bedreigingen, vernielingen en/of agressie wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Tot slot

Dit document gaat over gedrag, over normen en waarden en over maatregelen die genomen kunnen worden. Gelukkig is er zelden sprake van ontoelaatbaar gedrag. Het gaat om uitzonderlijke situaties. Niettemin vindt Stichting Het Heft het van belang hierover duidelijk te zijn met het oog op de veiligheid van cliënten, hun relaties en medewerkers. Laten we vraaggericht en respectvol met elkaar omgaan. Dan is er heel veel mogelijk.