Trajecten

Wanneer je niet (meer) werkt of geen goede, bij jou passende dagbesteding hebt, leidt dit vaak tot ontwikkelingen die niet bevorderlijk zijn voor je gezondheid en je gevoel van eigenwaarde.Hierdoor kan je verder van het maatschappelijk leven af komen te staan.Dit geldt met name wanneer je langere tijd in deze situatie verkeert : je loopt een verhoogde kans om in een isolement (met alle met name psychische gevolgen) terecht te komen,schulden kunnen ontstaan maar ook kunnen zaken gaan spelen als verwaarlozing van jezelf en/of je omgeving,verslavingen aan bijv. alcohol en andere middelen en het afglijden naar criminaliteit.

In samenwerking met jou, en in samenwerking met bijvoorbeeld uitkeringsinstanties als UWV en afdelingen Sociale Zaken (WMO) van gemeenten kan Stichting het Heft je begeleiden naar een passende baan of dagbesteding (bijv. vrijwilligerswerk ) waarbij het UWV of de gemeente de  opdrachtgever is.Dit heet een activeringstraject of reintegratietraject ; zo’n traject is aan een bepaalde, afgesproken periode gebonden waarin we naar een doel gaan toewerken.Deze trajecten zijn niet vrijblijvend, er wordt immers in je geinvesteerd, maar ook hier blijf jij centraal staan in de begeleiding die jij ontvangt van ons. Uitgangspunt is wat je kan en maar ook wat wilt / wat bij je past.Hierbij maken we gebruik van de kwaliteiten en mogelijkheden die jij bezit. We maken in overleg met jou en bijvoorbeeld je klantmanager of arbeidsdeskundige een trajectplan waarin we de gemaakte afspraken vastleggen.Dit plan wordt regelmatig gezamenlijk geevalueerd en zo nodig bijgesteld.

Informatie over de mogelijkheid van een reintegratie- of activeringstraject met Stichting het Heft kan je bespreken met bijvoorbeeld je klantmanager van de gemeente/WMO of je arbeidsdeskundige.

Voor meer informatie of een vrijblijvend informatief gesprek kan je ons via het contactformulier benaderen.